Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Θέσεις της παράταξης ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στη 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου [2020]

[ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ]

Συμμετοχή στην 12η Τακτική Κεκλεισμένων των Θυρών Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκοπέλου  σύμφωνα με τα οριζόμενα, στο άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020 τεύχος Α’) και στην υπ’ αριθ. 40 Εγκύκλιο Α. Π. 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)

Ημερομηνία συνεδρίασης 31-08-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.
Πρόσκληση: 5517/27-08-2020


Γνωστοποίηση ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Σκοπέλου

Ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ αποτελεί τον «καταστατικό χάρτη» της Επιχείρησης, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό κείμενο, με το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν 1069/80, (καθορίζεται η οργάνωσις, η σύνθεσις και η αρμοδιότης των υπηρεσιών, ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού αναλόγως προς τας ανάγκας της επιχειρήσεως, η κατά μισθολογικά κλιμάκια κατανομή των θέσεων του προσωπικού καθ' ομάδας ειδικοτήτων και αναλόγως της βαθμίδος εκπαιδεύσεως, αι αποδοχαί, και ο τρόπος προσλήψεως και απολύσεως και το αρμόδιον προς τούτο όργανον.
Ως εκ τούτου πρέπει να είναι καλοσυντεταγμένο, να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως κανονιστικό κείμενο. Να επιλύει δηλ. προβλήματα λειτουργίας της Επιχείρησης κι όχι να τα δημιουργεί.

Το κείμενο που ψηφίστηκε στο ΔΣ της ΔΕΥΑΣ διαμορφώθηκε χωρίς την απαραίτητη ευρεία διαβούλευση μεταξύ των μελών του ΔΣ αλλά και των εργαζομένων. Θεωρούμε ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του θα έπρεπε να είχε διαμορφωθεί μετά από την ευρύτερη δυνατή διαβούλευση στην τοπική κοινωνία.

Παρουσιάστηκε στο ΔΣ με μία εισήγηση μείγμα βερμπαλισμού, αναφορών σε νόμους που δεν ισχύουν, αστήριχτων ισχυρισμών και ανακριβειών. Για παράδειγμα αν κάποιος καταλάβει τι λέει το κείμενο, που αποτελεί μέρος της εισήγησης του Προέδρου:
«Η σύγχρονη οργάνωση - λειτουργία μιας Επιχείρησης ειδικού σκοπού πρέπει να εξυπηρετεί:
Την δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου, μέσω της βελτίωσης της ικανότητάς του να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντος κλπ και να τα εντάσσει στις διαδικασίες προγραμματισμού σε εθνικό επίπεδο καθώς και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Την αναβάθμιση της λειτουργίας της υπηρεσίας με την δημιουργία υπηρεσιών διοικητικής, νομικής υποστήριξης και ιδίως υπηρεσιών για την επιστημονική – τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Τη βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών, της ποιότητας της αποδοτικότητας και της δικαιοκατανομής των παρεχομένων υπηρεσιών με την αναδιοργάνωση των δομών, τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών λειτουργίας τους και τον προσανατολισμό τους σε στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα,
Την αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας.»
ας το εξηγήσει και σε μας.

Είναι αδιανόητο η συζήτηση στο ΔΣ να περιορίζεται στο ποια πρέπει να είναι τα προσόντα του Γενικού Διευθυντή, που περιγράφονται γενικά στον νόμο, και στο αν οι προτεινόμενες διατυπώσεις φωτογραφίζουν ή όχι πρόσωπα υποψήφια για τη θέση αυτή. Να μην γίνεται καμμία κουβέντα για την επιλογή του βέλτιστου οργανογράμματος της επιχείρησης, δηλαδή κουβέντα για το πώς αυτή θα εκσυγχρονιστεί, θα εξυγιανθεί και θα γίνει αποδοτικότερη προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Οι ΟΕΥ των ΔΕΥΑ όλης της χώρας βασίζονται, όπως μπορεί με πρόχειρη έρευνα να διαπιστώσει κανείς, στο υπόδειγμα που διαθέτει η ΕΔΕΥΑ, και το οποίο κάθε ξεχωριστή ΔΕΥΑ προσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες της.

Το ίδιο έκανε και ο συντάκτης του κειμένου αυτού. Μόνο που αφαίρεσε τμήματα απερίσκεπτα, χωρίς τις αναγκαίες προσαρμογές, ώστε να προκύψει ένα κείμενο το οποίο είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι δεν μπορεί να είναι λειτουργικό, δεν μπορεί να υπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο συντάχθηκε.

Το κείμενο είναι πολύ πρόχειρο, γεμάτο λάθη, ασυναρτησίες, στερείται γενικώς των προδιαγραφών ενός κειμένου κανονισμού. Δεν αντέχει σε κριτική.

Ενδεικτικά μόνο παραθέτουμε το τμήμα που αποτέλεσε το αντικείμενο της συζήτησης στην σχετική συνεδρίαση του ΔΣ, αυτό δηλαδή των προσόντων του Γενικού Διευθυντή.

Αναφέρεται στην απόφαση:

«Τυπικά προσόντα

α) Πτυχίο ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της επιχείρησης ή στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων ή των οικονομικών υπηρεσιών.
β) Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
γ) Να κατέχει άριστα μια ξένη γλώσσα
δ) Χειρισμός Η/Υ
δ) Διετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και δημόσιας υγείας 
ε) Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας.
στ) Χειρισμό Η/Υ

Επικουρικά προσόντα:

Προϋπυρεσία στη διαχείριση και εποπτεία ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
Εμπειρία σε θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας της δημόσιας υγείας.»

Διαπιστώνει κανείς ότι:
1. Αναφέρει δύο φορές το προσόν «χειρισμός Η/Υ»,
2. Αναφέρει δύο φορές το προσόν «γνώση ξένης γλώσσας»
3. Τα προσόντα αριθμούνται με ανακόλουθο τρόπο (α, β, γ, δ, δ, ε, στ)
4. Το προσόν που τιτλοφορείται «Εμπειρία σε θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας της δημόσιας υγείας» αναφέρεται τόσο ως τυπικό όσο και ως επικουρικό!
5. Αναφέρεται και σε προϋπυρεσία (με ύψιλον!), εννοώντας ενδεχομένως ότι θα πρέπει να είναι θερμή, καυτή όπως το πυρ....
Αναρωτιέται επίσης κανείς γιατί στα επιθυμητά προσόντα να μην είναι η εμπειρία π.χ. σε έργα υδραυλικά, επεξεργασίας αποβλήτων, σε αυτοματισμούς κ.λπ.;

Παρά το γεγονός ότι συζητήθηκε στο ΔΣ της ΔΕΥΑΣ τα βιβλία καλαμαζού(;;;) συνεχίζουν να φιγουράρουν στην σελίδα 23 της αναρτημένης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφασης!!!

Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία του κειμένου που χρειάζονται διορθώσεις προσαρμογές και έπρεπε να έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Σας καταθέτουμε κείμενο με τις περίπου εκατό παρατηρήσεις μας επί του κειμένου.

Σε ό,τι αφορά το οργανόγραμμα της επιχείρησης επί του οποίου θα έπρεπε να έχει γίνει ευρύτατη συζήτηση, σας καταθέτουμε τα οργανογράμματα του Προτύπου ΟΕΥ της ΕΔΕΥΑ, του ΟΕΥ της συζητούμενης απόφασης το οποίο κατά την άποψή μας θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στην απόφαση 54/2020, και το οργανόγραμμα που ισχύει μέχρι σήμερα.

Συγκρίνετέ τα για να διαμορφώσετε την άποψή σας.

Μετά από αυτά ψηφίζουμε ΚΑΤΑ για τον ΟΕΥ και της απόφασης 54/2020 του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σκοπέλου.

Προτείνουμε να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή και με τη συμμετοχή των εργαζομένων της ΔΕΥΑ προκειμένου να συνταχθεί νέος ολοκληρωμένος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται μακροπρόθεσμα στις ανάγκες της επιχείρησης αλλά και στις ανάγκες του νησιού. 

Ψηφίζουμε: ΚΑΤΑ 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Δημήτριος Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Σπυριδούλα Ι. ΚΑΡΒΕΛΗ
Ρηγίνος Β. ΠΑΤΣΗΣ
Κωνσταντίνος Π. ΛΕΜΟΝΗΣ
Ηλίας Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
Ευάγγελος Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ