Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Οικονομική Επιτροπή | Θέσεις - ψήφισμα της παράταξης «Σκόπελος Όλοι Μαζί!»

Συμμετοχή στην 11η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα, στο άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020 τεύχος Α’) και στην υπ’ αριθ. 40 Εγκύκλιο Α. Π. 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)

Ημερομηνία συνεδρίασης  15-05-2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 έως 12:00.

Γνωστοποίηση ψήφου: επί των θεμάτων εντός και εκτός της ημερήσιας διάταξης 

• Ψηφίζω Ναι, ως προς την έγκριση προς συζήτηση  των δύο θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης:

1. Περί απόδοσης πιστώσεων  επί της αριθμ. 18/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου με θέμα «Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Κλήματος οικον.έτους 2020.

Ψηφίζω ΝΑΙ

2. Περί απόδοσης πιστώσεων  επί της αριθμ. 16 /2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου με θέμα «Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Σκοπέλου οικον.έτους 2020.

Ψηφίζω ΝΑΙ

Θέματα εντός ημερησίας διάταξης:

1. Εγκριση παράτασης της σύμβασης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Το υπολοιπόμενο ποσό των 16.862,14 ευρώ δεν επαρκεί για να καλύψει τις αναγκες προμήθειας καυσίμων για ένα τρίμηνο, διανύουμε καλοκαιρινή περίοδο. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την διενέργεια της νέας ετήσιας δημοπρασίας για την προμήθεια των καυσίμων; Πρέπει να γινουν άμεσα οι διαδικασίες γιατί το καλοκαίρι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα.

Ψηφίζω  ΝΑΙ 

2. Αποδοχή δωρεάν παραχωρησης μέρους κτημάτων Ιδρύματος Βακράτσα στο Δήμο Σκοπέλου,για κοινωφελή σκοπό.

Εκθέτω τον παρακάτω προβληματισμό· εφόσον η απόφαση του Δ.Σ. του ιδρύματος «ΒΑΚΡΑΤΣΑ» υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, το ορθό θα ήταν να έχουμε και την σχετική έγκριση στα συνημμένα δικαιολογητικά και μετά να προχωρήσουμε στην αποδοχή της δωρεάς.

Ψηφίζω ΝΑΙ, ως προς την αποδοχή της δωρεάς και ελπίζω το διαδικαστικό να μην δημιουργήσει πρόβλημα και επαναεισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή.

3. Περί εκμίσθωσης ή μη χώρου για την τοποθέτηση γεννήτριας.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 192 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18 η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων γίνεται με δημοπρασία.

• Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.

• Κατ’ εξαίρεση με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,επιτρέπεται η εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία  περ. α) Αν η ετήσια πρόσοδος του υπό εκμίσθωση ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Το μίσθωμα του ακινήτου καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/10 «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», συνεπώς στο Δημοτικό Συμβούλιο ανήκει η αρμοδιότητα  να αποφασίσει εάν θα εκμισθωθεί ο χώρος των 3μ2 στον προαύλιο χώρο του Ξενία, για τοποθέτηση γεννήτριας και με ποια διαδικασία (δημοπρασία  ή κατ’ εξαίρεση χωρίς δημοπρασία).

Σύμφωνα με την παρ.2β άρθρο 83 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του N. 4555/18, το συμβούλιο κοινότητας άνω των 300 κατοίκων διατυπώνει γνώμη και προτάσεις στο δημοτικό συμβούλιο για την εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή εφόσον ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για εκμίσθωση του χώρου με την διαδικασία της δημοπρασίας ,καταρτίζει τους όρους,σύμφωνα με την περ. α   της παρ.4 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Από τα ανωτέρω  σχετικά προκύπτει ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής η συζήτηση και η λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη του εν λόγω δημοτικού χώρου. Η αρμοδιότητα αυτή υπάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο,

Ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σας παρακαλώ να διαβιβαστεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.

Μετά από διαλογική συζήτηση και κατάθεση έγγραφων προτάσεων από τα μέλη των παρατάξεων της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτρπής καταθέτει πρόταση προς ψήφιση, η οποία δεν είναι σαφής.

Ψηφίζω ΚΑΤΑ.

Η φράση «αρμοδίως» πρέπει να είναι συγκεκριμμένη ότι: «αρμόδο συλλογικό όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο», όπως προκύπτει από την σχετική νομοθεσία που κατέθεσα για να λάβει γνώση η Οικονομική Επιτροπή.

 Σπυριδούλα Καρβέλη
Δημοτική Σύμβουλος
Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής